26-28 Nelson Rd, Box Hill.   Tel: 9898 5992

Steak nights

ONLY on Wednesday and Sunday night

BH0517-04_FoodOfDay_HDTV_STEAK_V2