26-28 Nelson Rd, Box Hill.   Tel: 9897 6700

Steak nights

ONLY on Wednesday and Sunday night

BH0517-04_FoodOfDay_HDTV_STEAK_V2